Zapisnik sa Skupštine “Udruženja građana Srbi Duvna”

Održane u Aranđelovcu 26.10.2013. godine sa početkom u 15 časova

Sednicom je rukovodio predsednik Upravnog odbora, dipl. ecc Pero Važić. Skupštini je prisustvovalo __ članova. Usvojen je predloženi dnevni red:

Dnevni red:

1. Podela članskih karata Udruženja

2. Izveštaj o realizovanom košenju groblja u opštini Tomislavgrad (Duvno)

3. Buduće aktivnosti Udruženja

4. Zamena jednog člana Upravnog odbora

Ad. 1.

Predsednik Upravnog odbora je uručio članske karte Uduženja svim prisutnim članovima.

Udruženje je od osnivačke skupštine vodilo akciju učlanjivanja i proširenja broja članova. Do dana održavanja sednice, 26 oktobra 2013. godine, učlanilo se 65 građana, svi srpske nacionalnosti. Određeni broj članova nije poreklom iz Duvna. Postali članovi Udruženja zbog programa koje je Udruženje utvrdilo u svom Statutu.Značajan je procenat žena, a učlanjena su i deca, što ima veliku važnost zato što nagoveštava da će Udruženje trajati.

Ad. 2.

Od planiranog čišćenja pet grobalja, očišćena su tri, i to: - groblje u selu Rašćani očišćeno je u junu 2013. godine. Troškovi čišćenja koštali su 350 eura, odnosno oko 40.000,00 dinara. Troškove su finansirala 22 člana Udruženja po osnovu donacije. Ukupan iznos prikupljenih novčanih sredstava putem donatorstva određenih članova Udruženja je iznosio 52.500,00. S obzirom da značajan broj članova nije donirao čišćenje groblja, prikupljeno je manje od planiranog.

- groblje u Mandinu selu (groblje Bilanovića) očišćeno je i pokošeno. Troškovi finansiranja iznosili su 500 eura, i iste je platio Nemanja (Milorad) Bilanović iz Beograda. Po osnovu prikupljanja sredstava preko Udruženja, pozivu se odazvao i Ilija (Mirko) Milisav Ilija, koji je za čišćenje groblja platio 3.000,00 dinara, i ta sredstva se nalaze na tekućem računu Udruženja. Porušena je ograda groblja Bilanovića koja je bila od betonskih blokova. Porušeno je oko 200m zida - ograde. Izgradnja nove ograde zahteva više finansijskih sredstava i zbog toga je neophodno da se prikupljanju sredstava odazovu, pre svega, potomci predaka iz tog sela, kako bi i ostali članovi Udruženja bili motivisani da finansijski podrže tu akciju. Ova aktivnost nije realizovana preko Udruženja već na inicijativu napred navedenih osoba.

- groblje u selu Oplećani je očišćeno i popravljen je zid koji je bio porušen. Troškovi čišćenja i popravke zida iznosili su 400 eura. Sami su navedene troškove snosili: Ućukalo Novica, Ućukalo Slobodan, Draško (Momčilo) Luka i Draško Ljubo - Ljuban. Ova aktivnost nije realizovana preko Udruženja već na inicijativu napred navedenih osoba. Na poziv Udruženja za prikupljanje sredstava za čišćenje groblja u selu Oplećani nije bilo odziva.

- groblje u Cebari već nekoliko godina održava porodica Dukić iz Brišnika.

- za čišćenje groblja u Eminovu selu, Lipi i u selu Baljci nije bilo zainteresovanih, te ista nisu pokošena.

Kako je ova godina na izmaku, zaključak Udruženja je da će u 2014. godini biti potrebna bolja motivacija i informisanje raseljenih lica iz Eminova sela, Lipe i sela Baljci, kako bi se i groblja iz napred navedenih sela mogla očistiti u proleće 2014. godine.

- Što se tiče srpskih grobalja u Prisoju, Crvenici i Kolu, ta groblja nemaju bližih potomaka pa je nemoguće organizovati bilo kakvu akciju .

Ad. 3.

Na Skupštini se raspravljalo o budućim aktivnostima Udruženja, sa ciljem da iste budu prihvaćene od strane svih Srba koji imaju interesa da se sačuvaju i zaštite tragovi njihovih predaka na području Duvna. U ostvarivanju tog cilja, zaključak Udruženja je da je neophodno da se organizuje veći skup članova, njihovih porodica i svih Srba iz Duvna koji osećaju potrebu da se stariji sretnu i vide, a mlađi upoznaju, kako bi njihova komunikacija postala bolja . Jedna od ideja je da se taj susret organizuje krajem maja 2014. godine, kada se obeležava 150- godišnjica postojanja Srpske pravoslavne crkve u Duvnu. To bi bila prilika da se sastanemo, da obiđemo naša grobna mesta naših predaka i naš rodni kraj. Kako bismo bili u mogućnosti da realizujemo ovu akciju, neophodno je da se do kraja februara 2014. godine, putem e-mail-a office@srbiduvna.org.rs prijave oni koji su zainteresovani napred navedeno okupljanje. Udruženje će organizovati, utvrditi program posete, prikupiti ponude za prevoz i utvrditi cenu koštanja po osobi. Jedan procenat troškova finansirao bi se iz sredstava prikupljenih tokom 2013. godine, a koji je ostao nakon finansiranja čišćenja groblja i redovnog poslovanja Udruženja. UGSD će stupiti u kontakt sa Srpskom pravoslavnom crkvom, kao organizatorom proslave 150-godišnjice Srpske pravoslavne crkve u Duvnu.

Ad. 4.

Predsednik Upravnog odbora, dipl. ecc Pero Važić, i potpredsednik Upravnog odbora, ecc Milan Karan, obrazložili su potrebu i značaj zamene jednog člana Upravnog odbora. Nakon obrazloženja predsednika i potpredsednika i kraće diskusije prisutnih, Skupština je jednoglasno izabrala dr Zorana (Pero) Zečevića umesto dipl. pr Milisav Luke.

U Aranđelovcu,

03.11.2012. godine

Predsedavajući Osnivačke skupštine