STATUT

UDRUŽENJA GRAĐANA SRBI DUVNA

U skladu sa odredbama člana 11. i 12. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS“ br. 51/09), na Osnivačkoj skupštini održanoj dana 03.11.2012. godine u Аranđelovcu, usvojen je STATUT UDRUŽENJA GRAĐANA SRBI DUVNA

Oblast ostvarivanja ciljeva

Član 1.

UDRUŽENJE GRAĐANA SRBI DUVNA (u daljem tekstu: Udruženje) je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti očuvanja srpske baštine: običaja, tradicije, jezika i zajedničkog delovanja na zaštiti pojedinačnih i kolektivnih interesa na teritoriji opštine Tomislavgrad (Duvno).

Član 2.

Ciljevi Udruženja su:

1. Zaštita srpske baštine na teritoriji opštine Tomislavgrad (Duvno), Bosna i Hercegovina;

2. Ostvarivanje program rada i delovanja Udruženja na ostvarivanju ciljeva Udruženja, i to: očuvanje tradicije, običaja, jezika i drugih vrednosti koje karakterišu Srbe sa područja opštine Tomislavgrad (Duvno);

3. Organizovanje akcije prikupljanja sredstava za ostvarivane programa rada Udruženja, a posebno za: održavanje srpskog groblja, spomenika i drugih verskih objekata i nacionalnih vrednosti, kao i druge aktivnosti na organizaciji delovanja Udruženja na principima zajedničkog rada i proširenja Udruženja na što veći broj članova, Srba sа područja opštine Tomislavgrad (Duvno) i njihovih potomaka u Srbiji i svetu;

4. Informisanje članova i javnosti o aktivnostima Udruženja i ostvarivanje programama i ciljeva zbog kojih je Udruženje osnovano.

Član 3.

Udruženje ovim Statutom određuje 29. jun kao dan Udruženja. Članovi Udruženja i Srbi koji su poreklom sa područja opštine Tomislavgrad dan Udruženja obeležavaće kao dan sećanja na život srpskog naroda na tom prostoru. Dan udruženja je dan kad su Srbi iz Tomislavgrada, posredstvom MCK i UNHCR-a i sa njihovim vozilima, deportovani sa svojih ognjišta, iz svog zavičaja i svoje države, i tako etnički očišćeni sa svojih vekovnih ognjišta.

Član 4.

Udruženje će organizovati obeležavanja proslave dana Udruženja koji je određen ovim Statutom. Program obeležavanja, način sprovođenja i sadržaj obeležavanja odrediće Upravni odbor Udruženja za svaku godinu posebno, što će zavisiti od aktivnosti članova Udruženja, sredstava i drugih faktora. Dan Udruženja je istovremeno prilika da se Srbi rođeni na području opštine Duvno i njihovi potomci sete građanskog rata 1992-1993 godine, kada je konačno izvršeno etničko čišćenje Srba sa područja Duvna (Tomislavgrad).

Član 5.

Udruženje će svojim radom nastojati da obeležavanje dana iz člana 3. ovog Statuta uđe u tradiciju članova Udruženja i njihovih porodica, kao i svih ostalih Srba iz opštine Tomislavgrad (Duvno) i da obeležavanje tog dana uđe u tradiciju i prenosi se sa kolena na koleno, kako se postojanje, stradanje, i prinudno raseljavanje Srba iz sela, grada i naselja sa područja Duvna ne zaboravi, kao ni srpska groblja, crkve, običaji, tradicija, jezik i sve drugo što je karakterisalo srpski narod sa Duvanjskog polja.

Član 6.

Organi Udruženja će se, radi ostvarivanja ciljeva utvrđenih ovim Statutom, prvenstveno baviti pitanjima:

1. Organizacije programa obeležavanja dana Udruženja na teritoriji Republike Srbije, Bosne i Hercegovine i dijaspore;

2. Organizovanja Web stranice Udruženja, putem koje će se objavljivati sve informacije o aktivnostima Udruženja, organa Udruženja, saradnje članova Udruženja u državi sedišta i u dijaspori i o aktivnostima koje organizuju članovi Udruženja širom sveta;

3. Objavljivanja, na Web stranici Udruženja, programa i sadržaja rada, proslava dana Udruženja i drugih aktivnosti koji doprinose očuvanju sećanja na domovinu i zavičaj, i na taj način stvoriti uslove da se održavaju međusobni kontakti, veze i saznanja o životu i brojnosti članova Udruženja po celom svetu;

4. Organizovanja prikupljanja sredstava za održavanje spomenika, groblja, verskih objekata na prostoru Duvna (Tomislavgrad), kako isti ne bi postali zarasline u šipražju i korovu i kako se ne bi izgubili svi tragovi postojanja groblja i drugi objekata značajni za srpski narod iz Duvna.

5. Informisanja članova i javnosti o prikupljenim novčanim i nenovčanim sredstvima i dinamici njihovog korišćenja, a putem Web stranice Udruženja;

6. Brige o tome da prikupljena sredstva budu namenski i domaćinski iskorišćena, razvrstana prema uplati namenjenoj od strane donatora i članova Udruženja;

7. Izveštavanja Skupštine Udruženja o svim prikupljenim i iskorišćenim sredstvima i objavljivanja izveštaja o dinamici prikupljanja i iskorišćenja sredstava na Web stranici Udruženja;

8. Organizovanja stručnog nadzora nad objektima koji čine srpsku baštinu na području opštine Duvno, uz saradnju sa drugim zajednicama i organizacijama;

9. Redovnog uvida u stanje srpske baštine na području opštine Duvno (Tomislavgrad) i objavljivanja izveštaja o stanju zaštite srpske baštine na web stranici Udruženja;

10. Organizovanja aktivnosti na zaštiti, uređenju i čuvanju srpske baštine;

11. Zastupanja kolektivnih interesa članova Udruženja i srpskog naroda raseljenog sa teritorije Duvna pred državnim organima, organizacijama i verskim zajednicama, kao i pojedinačnih interesa uz posebno dobijena ovlašćenja svakog pojedinca.

Naziv i sedište

Član 7.

Naziv Udruženja je: „УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА СРБИ ДУВНА“

Skraćeni naziv je: УГСД

Udruženje ima sedište u Beogradu, Ul. Južni bulevar br. 107.

Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva

Član 8.

Član Udruženja može biti svako lice koje prihvata ciljeve i Statut Udruženja i podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Udruženja.

Lica koja žele da postanu članovi Udruženja, sa prebivalištem van teritorije njegovog sedišta, uz prijavu treba da upišu broj pasoša i adresu prebivališta.

Maloletno lice sa navršenih 14 godina života može se učlaniti u Udruženje uz priloženu overenu izjavu njegovog zakonskog zastupnika o davanju saglasnosti.

Za lice mlađe od 14 godina iz stava 1. ovog člana Statuta, prijavu podnosi njegov zakonski zastupnik.

Član 9.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave. Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju. Za istupanje maloletnog člana nije potrebna saglasnost zakonskog zastupnika.

Članstvo u Udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba ovog Statuta ili narušavanja ugleda Udruženja.

Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na obrazloženi predlog Upravnog odbora.

Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

Prava obaveze i odgovornost članstva

Član 10.

Član Udruženja ima pravo da:

1) ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;

2) neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;

3) bira i bude biran u organe Udruženja;

4) bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Član je dužan da:

1) aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;

2) učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;

3) plaća članarinu;

4) obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

Unutrašnja organizacija

Član 11.

Organi Udruženja su Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor. Funkciju zastunika vrši predsednik Upravnog odbora, a u njegovom odsustvu zamenik Predsednika Upravnog odbora.

Član 12.

Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi.

Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine članova skupštine. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže. Sednicu Skupštine saziva predsednik Upravnog odbora, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja Skupštine i predlogu dnevnog reda. Sednicom predsedava lice koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sednice.

Skupština:

1) donosi plan i program rada;

2) usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;

3) usvaja druge opšte akte Udruženja;

4) bira i razrešava članove Upravnog odbora;

5) razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora;

6) razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;

7) odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada Udruženja;

8) odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu.

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova.Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

Član 13.

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva Udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom.

Upravni odbor ima 9 članova, koje bira i opoziva Skupština.

Mandat članova Upravnog odbora traje 4 godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsednika i zamenika predsednika.

Član 14.

Predsednik Upravnog odbora zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.

Zamenik predsednika Upravnog odbora je ovlašćen da, u otsustvu predsednika Upravnog odbora, zastupa Udruženje i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime Udruženja.

Član 15.

Upravni odbor:

1) rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;

2) organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;

3) poverava posebne poslove pojedinim članovima;

4) po potrebi formira sekcije za ostvarivanje ciljeva Udruženje po pojedinim područjima;

5) donosi finansijske odluke;

6) odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje pet članova Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;

7) odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika Udruženja za taj postupak;

8) odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, Zakonom ili ovim Statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja. Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje jedna polovina članova, a odluke donosi većinom glasova svih članova.

Član 16.

Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Upravni odbor.

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština. Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine i mogu biti ponovo birani

Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj sednici Skupštine.

Ostvarivanje javnosti rada

Član 17.

Rad Udruženja je javan.

Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija i web stranice Udruženja, odnosno putem saopštenja za javnost, ili na drugi primereni način.

Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti Udruženja podnose se članovima na sednici Skupštine Udruženja.

Član 18.

Radi ostvarenja svojih ciljeva, Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima

Član 19.

Udruženje pribavlja sredstva od članarina, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, finansijskih subvencija i na drugi Zakonom dozvoljen način.

Prestanak rada udruženja

Član 20.

Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

Postupanje sa imovinom udruženja u slučaju prestanka rada udruženja

Član 21.

U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se na domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, odnosno Skupština će odlukom o prestanku odrediti kome se imovina prenosi u skladu sa Zakonom.

Izgled i sadržina pečata

Član 22.

Udruženje ima pečat okruglog oblika na kojem je u gornjoj polovini oboda ispisano: УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА, na donjem delu oboda СРБИ ДУВНА, a u središnjem delu Београд.Sva slova pečata Udruženja su ispisana na ćiriličnom pismu.

Član 23.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

Član 24.

Ovaj statut stupa na snagu danom usvajanja na Osnivačkoj skupštini Udruženja.

U Aranđelovcu, 03.11.2012. godine

Predsedavajući Osnivačke skupštine